نحوه نمایش لینک های زیر فرم ورود و فرم ثبت نام

اگر قصد دارید لینک فراموشی رمز عبور و ثبت نام در زیر فرم ورود و لینک ورود در زیر فرم ثبت نام، نمایش داده شود، از طریق تنظیمات افزونه به تب “عمومی” مراجعه کنید و در گزینه “برگه فرم فراموشی رمز عبور” برگه ی فراموشی رمز عبور، در تب “ورود” و در گزینه “برگه ورود” برگه ی ورود و همچنین در تب “ثبت نام” و “گزینه برگه ثبت نام” برگه ی فرم ثبت نام افزونه را انتخاب کنید. بعد انجام مراحل فوق این لینک ها نمایش داده می شوند.