نحوه ایجاد زیر منو در افزونه اروند پنل

برای ایجاد زیرمنو، در قسمت “منوهای پنل” افزونه در پیشخوان وردپرس، یک منوی سفارشی اضافه کنید و این منو را از طریق گزینه “نوع منو” به “والد” تغییر دهید و ابتدا این منو را ذخیره کنید. همچنین زیرمنوها هم برای زیرمنو شدن از طریق گزینه “منوی والد“، ابتدا باید ذخیره شده باشند.