مستثنی کردن فرم های افزونه از کش شدن در سایت

به طور کلی، برای اینکه عملیاتی مانند ثبت نام، ورود و .. کاربران در وب سایت شما به مشکل برنخورد، بهتر است که فرم های ورود و ثبت نام و … را از کش شدن مستثنی کنید. بنابراین جهت عملکرد صحیح فرم های افزونه از جمله فرم ورود، ثبت نام و …، حتما آنها را از کش شدن در سایت خود مستثنی کنید.