عملیات بازیابی رمز عبور

یکی از موارد مهم در وب سایت عملیات بازیابی رمز عبور برای کاربرانی که رمز عبور خود را فرامشو کردند، می باشد. اگر میخواهید عملیات بازیابی رمز عبور افزونه به درستی انجام شود، نیاز هست که اقدام زیر را حتما انجام دهید.

از وجود برگه های ورود، فرامشوی رمز عبور و بازیابی رمز عبور و شورت کدهای مربوطه در آنها مطمئن شوید.

برگه فرم فراموشی رمز عبور را در تنظیمات افزونه و تب عمومی انتخاب کنید.

برگه ورود را در تنظیمات افزونه  و تب ورود انتخاب کنید.

برگه فرم رمز عبور جدید را در تنظیمات افزونه  و تب ورود انتخاب کنید.