بازگشت

افزونه سند | سفارش

پیشوند شناسه سفارش

برای نمایش پیشوند برای شماره سفارش به تنظیمات و منوی سفارش مراجعه کرده و در گزینه پیشوند شماره سفارش می توانید برای شناسه سفارش (order id)، یک پیشوند تعریف کنید.

انتخاب تاریخ سفارش

در تنظیمات و منوی سفارش و در گزینه تاریخ سفارش امکان تعیین تاریخ ایجاد، تاریخ ویرایش، تاریخ تکمیل و یا تاریخ پرداخت به عنوان تاریخ سفارش برای فاکتور و سایر برگه وجود دارد.

مقادیر دلخواه برای سفارش (فیلدهای دلخواه)

در تنظیمات و منوی سفارش، در قسمت مقادیر دلخواه برای اطلاعات سفارش (post meta) می توان برای اطلاعات سفارش در فاکتور و سایر برگه ها، اطلاعات اضافی یا فیلد دلخواه اضافه کنید. برای این منظور باید کلید متای مورد نظر خود را که برای سفارش استفاده شده وارد کنید. همچنین امکان تعیین محل نمایش این مقدار وجود دارد.

مقادیر دلخواه برای سفارش (فیلدهای دلخواه) در افزونه سند
مقادیر دلخواه برای سفارش (فیلدهای دلخواه) در افزونه سند