مدیریت منوهای پنل کاربری

شما می توانید از طریق قسمت “منوهای پنل” منوهای ناحیه کاربری را مدیریت کنید. می توانید منو جدید اضافه کنید و از کد کوتاه یا لینک به صفحه دیگر به عنوان نوع و محتوای منو استفاده کنید.