فیلد ساز فرم ثبت نام اروند پنل

یکی از امکانات کاربردی افزونه اروند پنل، فرم ساز فرم ثبت نام می باشد. در حال حاضر این فرم ساز از 12 فیلد کاربردی پشتیبانی می کند. شما میتوانید این فیلد ها به فرم ثبت نام اضافه کنید، ترتیب نمایش هرکدام را مشخص کنید. هر فیلد دارای تنظمیات می باشد که می توانید تنظمیات مورد نظر خود را اعمال کنید.